The Vibe Partycenter

Algemene voorwaarden

1. Begrippen

 1.1.    The Vibe Partycenter: Handelsnaam van A&H Beheer B.V.

1.2.    Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van “The Vibe Partycenter” aan de Transistorstraat 60, 1322 CG te Almere.

1.3.    Offerte: het door “The Vibe Partycenter” aan de optant toe te zenden schriftelijke voorstel waarin de periode, de aard van de activiteit, de voorwaarden, materiaal alsmede de kosten van de te verhuren ruimte(n) en faciliteiten zijn vastgelegd.

1.4.    Huurder: degene met wie “The Vibe Partycenter” een Zaalhuurovereenkomst aangaat. 

1.5.    Huurperiode: de in de Zaalhuurovereenkomst vermelde periode, gedurende welke Huurder van “The Vibe Partycenter” ruimte(n) huurt. Zaalhuurovereenkomst vermelde periode, gedurende welke Huurder van “The Vibe Partycenter” ruimte(n) huurt. 

1.6.    Zaalhuurovereenkomst: de door “The Vibe Partycenter” ten behoeve van Huurder voor aanvang van de activiteit op basis van de wensen van Huurder ten aanzien van de door “The Vibe Partycenter” te leveren diensten en voorzieningen opgestelde overeenkomst inhoudende de periode, de activiteiten en faciliteiten alsook een kostenbegroting die door partijen is geaccordeerd en schriftelijk is vastgelegd. 

1.7.    Kostenbegroting: overzicht van geschatte kosten voor het leveren van diensten en producten die op basis van de Zaalhuurofferte door partijen is opgesteld, geaccepteerd en in de Zaalhuurovereenkomst is verwerkt.

1.8.    Optant: degene aan wie “The Vibe Partycenter” een offerte voor een kortdurende verhuur van één of enkele ruimten heeft verstrekt.

1.9.    Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van The Vibe Partycenter onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op het bedrijf van The Vibe Partycenter of dat van door haar ingeschakelde derden. 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden; vrijblijvende aanbieding

2.1     Een overeenkomst tussen The Vibe Partycenter en Huurder komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: Huurder heeft schriftelijk, telefonisch of elektronisch opdracht verstrekt aan The Vibe Partycenter, door het accepteren van de zaalhuurovereenkomst tot het leveren van haar diensten en The Vibe Partycenter heeft deze opdrachtverstrekking ontvangen en geaccepteerd. De boeking is pas definitief als de volledige aanbetaling op de rekening van The Vibe Partycenter staat.

2.2     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Zaalhuurovereenkomsten en Offertes. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. 

2.3     Alle offertes en andere uitingen van “The Vibe Partycenter” zijn vrijblijvend, tenzij door “The Vibe Partycenter” schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Geldigheid offertes en zaalhuurovereenkomst

3.1     Een offerte voor het huren van één of enkele aan “The Vibe Partycenter” toebehorende ruimten is vrijblijvend en geldt voor maximaal zeven (7) dagen. Indien binnen deze periode geen Zaalhuurovereenkomst tot stand komt, vervalt de offerte automatisch. 

3.2     Indien zich binnen de offerteperiode van zeven (7) dagen een andere gegadigde voor dezelfde locatie en periode bij “The Vibe Partycenter” meldt, neemt “The Vibe Partycenter” direct contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 24 uur de gelegenheid geboden de offerte om te zetten in een Zaalhuurovereenkomst, bij gebreke zal het eerste recht op de beoogde ruimte(n) automatisch vervallen.

3.3     Een Zaalhuurovereenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk akkoord is ontvangen op de offerte en wanneer de aanbetaling volledig is ontvangen. De aanbetaling betreft de helft van het totaalbedrag. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de zaalhuur, dient het resterend bedrag op de rekening van The Vibe Partycenter te staan.

3.4     “The Vibe Partycenter” verhuurt aan Huurder de in de Zaalhuurovereenkomst vermelde ruimte(n) ten behoeve van het daarin omschreven en aangegeven doel en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar. 

3.5     Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de Zaalhuurovereenkomst omschreven ruimte(n). Huurder dient zich te houden aan de in de Zaalhuurovereenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. 

3.6     Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder of later plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de Zaalhuurovereenkomst. “The Vibe Partycenter” heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.

4. Opzegging/Beëindiging van de zaalhuurovereenkomst

 4.1     Na het tot stand komen van een Zaalhuurovereenkomst kan Huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk beëindigen.

4.2     Bij opdrachten tot verzorging van de catering is het door de Huurder opgegeven aantal gasten bindend voor de rekening. 

4.3     Tot uiterlijk 3 weken voor de huurdatum heeft de Huurder de mogelijkheid dit aantal kosteloos te wijzigen. Hierna zullen de kosten voor de aantallen zoals aangegeven in de zaalhuurovereenkomst op de Huurder worden verhaald.

4.4     Tussentijdse beëindiging van een Zaalhuurovereenkomst door Huurder is mogelijk Indien:

– Huurder in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, een beroep op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft gedaan. 

– Huurder één of meer verplichtingen uit de Zaalhuurovereenkomst niet nakomt.

– Overlijden van een persoon in de naaste kring van de Huurder.

– Onvoorziene omstandigheden of overmacht aan de zijde van Huurder.

4.5     Opzegging van de zaalhuurovereenkomst zal de Huurder nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen aan The Vibe Partycenter ten aanzien van de bij aanvang van de overeenkomst overeengekomen bedragen. 

4.6     Als Huurder een bevestigde activiteit wil annuleren dan gelden de volgende annuleringskosten:

–    Annulering na bevestiging tot 4 maanden voor de huurdatum, wordt 25% van de

totaalprijs in rekening gebracht.

 • Annulering binnen 8 weken voor de huurdatum: 50% van de totaalprijs
 • Annulering binnen 1 week voor de huurdatum: 100% van de totaalprijs. Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht aan de zijde van Huurder heeft Huurder het recht de afgesproken huurperiode, in overleg met The Vibe Partycenter, te verplaatsen.

4.7     Bij overmacht aan de zijde van The Vibe Partycenter heeft The Vibe Partycenter het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat The Vibe Partycenter in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

5 Gebruik van gehuurde ruimte(n) 

5.1     Huurder dient aanwijzingen van het personeel van “The Vibe Partycenter” ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) te allen tijde op te volgen. 

5.2     Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door “The Vibe Partycenter” vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte.

Deze zijn:

 • The Vibe Élégance: 250
 • The Vibe Ambiancé: 500
  • In de gehuurde ruimten mag door Huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van “The Vibe Partycenter”.
  • Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze door Huurder werd(en) aangetroffen bij aanvang van de in de Zaalhuurovereenkomst aangegeven periode.
  • “The Vibe Partycenter” zal voor en na de huurperiode samen met de Huurder de ruimte(n) nalopen op beschadigingen en vervolgens de eventuele schade schriftelijk bevestigen. Daarnaast staat Huurder ervoor in dat alle door Huurder gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven op straffe van het vervallen van de borg. De borg bedraagt €750,-, en staat ook op de factuur. De borg zal indien zich geen bijzonderheden voordoen, na beëindiging van de huurovereenkomst, na eventuele verrekeningen en na het voldoen aan alle verplichtingen worden teruggestort.
  • Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als bedoeld in artikel 5.4 te voorkomen. Het nemen van dergelijke maatregelen ontslaat Huurder niet van de verplichting om de geconstateerde schade als vorenbedoeld aan “The Vibe Partycenter” te vergoeden.
  • “The Vibe Partycenter” heeft het recht om de door haar geconstateerde schade aan de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van Huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
  • Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen aanwezig zijn, tenzij hiervoor door “The Vibe Partycenter” uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.
  • Het is niet toegestaan binnen bij “The Vibe Partycenter”, dan wel in de onmiddellijke omgeving van het gehuurde, met rijst of confetti te strooien of vuurwerk af te steken. Huurder ziet op strikte naleving hiervan toe. Schoonmaakkosten en eventuele boetes zullen in alle gevallen in rekening worden gebracht aan Huurder.
  • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw. Bij overtreding kan ontbinding van de Zaalhuurovereenkomst met directe ingang volgen. Roken is slechts toegestaan op plaatsen aangewezen door het personeel van “The Vibe Partycenter”.
  • Indien er op grond van de brandweervoorschriften extra eisen worden gesteld ten aanzien van een activiteit van de Huurder, zijn de dientengevolge te maken kosten geheel voor de rekening van Huurder.
  • Voor en tijdens een bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die “The Vibe Partycenter” noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimten. Ramen en buitendeuren dienen te allen tijde gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht. Een geluidsniveau van meer dan 90 decibel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in de foyer muziek ten gehore te brengen, die voor overlast zorgt.
  • Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden en/of bedrijven. Om uiterlijk de overeengekomen eindtijd dient de laatste gast het pand verlaten te hebben.
  • Onmiddellijk na afloop van een bijeenkomst of evenement, doch uiterlijk voor de eindtijd van de Zaalhuurovereenkomst, dient/dienen de gehuurde ruimte(n) te worden ontruimd. Hieronder valt ook de verwijdering van al het materiaal dat door Huurder is gebruikt, zoals dozen, informatiemateriaal etc.
  • Huurder vrijwaart “The Vibe Partycenter” voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Huurder verhuurde ruimte(n), diensten of geleverde producten.
6. Catering

6.1     Verzorgen van eigen catering is toegestaan, tenzij in de Zaalhuurovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6.2     Het door de Huurder opgegeven aantal personen voor catering is bindend. Tot maximaal 3 week voor aanvang van de Huurperiode kan het aantal personen worden gewijzigd. 

6.3     Het is de Huurder niet toegestaan consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij hiervoor door “The Vibe Partycenter” schriftelijk toestemming is verleend. “The Vibe Partycenter” is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.

7. Technische faciliteiten 

7.1     Wanneer Huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van “The Vibe Partycenter” dient dit ten tijde van de contractbesprekingen van de zaalhuurovereenkomst te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen door “The Vibe Partycenter” niet worden gegarandeerd. 

7.2     De installatie en de bediening van geluids-, licht- en/of projectieapparatuur van “The Vibe Partycenter” mag alleen geschieden door technici van “The Vibe Partycenter”, tenzij in de Zaalhuur overeenkomst anders is overeengekomen. De personeelskosten hiervoor zijn voor rekening van Huurder. 

7.3     Gebruik van door Huurder mee te brengen apparatuur door of vanwege Huurder kan alleen geschieden na uitdrukkelijke toestemming van “The Vibe Partycenter”. 

7.4     Huurder is bij het gebruik van eigen apparatuur zelf verantwoordelijk voor installatie van de apparatuur. “The Vibe Partycenter” kan verlangen dat een door haar aangewezen technicus aanwezig is bij de bediening tijdens de huurperiode. De personeelskosten hiervoor komen voor rekening van Huurder

8. Financiën

8.1     Betaling van de door The Vibe Partycenter gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden middels directe (vooruit)betaling. 

8.2     Wanneer bij aanvang van de overeenkomst onduidelijk is hoe hoog de totale kosten zullen zijn, zal The Vibe Partycenter Huurder een voorschot in rekening brengen ter hoogte van de begrootte kosten voor de opdracht. Gedurende of aan het einde van de overeenkomst zal The Vibe Partycenter de werkelijk gemaakte kosten factureren en verrekenen met het voorschot. 

8.3     Gefactureerde bedragen welke een eventueel voorschot overschrijden dienen aan The Vibe Partycenter betaald te worden binnen een termijn van 5 dagen na factuurdatum. 

8.4     Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft The Vibe Partycenter het recht een rente in rekening te brengen van 1% per maand vanaf de vervaldag. 

8.5     Indien Huurder ondanks sommatie niet betaald is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Tevens is zij gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten verschuldigd. The Vibe Partycenter is gerechtigd een bedrag van €41,- Euro aan incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden berekend op basis van de WIK. 

8.6     Ingeval van verzuim is The Vibe Partycenter gerechtigd haar dienstverlening te beëindigen. 

8.7     The Vibe Partycenter is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende Huurder in bezit heeft. 

8.8     Betaling van de gefactureerde bedragen kan plaats vinden doormiddel van pinbetaling.

8.9     Bij pinbetaling dient Huurder zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening. 

8.10   Indien betaling niet stipt plaatsvindt zoals bepaald in artikel 8.1 van deze voorwaarden heeft “The Vibe Partycenter” het recht de Zaalhuurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en derhalve de Huurder in de betreffende ruimte(n) niet toe te laten, c.q. de overeengekomen leveranties niet te leveren. 

8.11   Bij beëindiging van de Zaalhuurovereenkomst zoals aangegeven in artikel 8.4 blijft de huurder gehouden de overeengekomen huren en/of cateringsom alsmede eventueel aanvullende kosten met rente aan “The Vibe Partycenter” te voldoen. 

8.12   Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW tenzij schriftelijk vermeld. 

8.13   Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen. 

8.14   Het uurtarief voor personeelskosten worden op de Zaalhuurovereenkomst vastgesteld waarbij op de Offerte al een schatting van de benodigde uren wordt gemaakt. Indien de geschatte uren moeten worden overschreden zullen deze extra kosten worden doorberekend aan de Huurder. 

8.15   Huur van extra apparatuur en andere facilitaire benodigdheden worden doorberekend aan de Huurder. 

8.16   Het uurtarief voor schoonmaakkosten worden op de Zaalhuurovereenkomst vastgesteld waarbij op de Offerte al een schatting van de benodigde uren wordt gemaakt. Indien de geschatte uren moeten worden overschreden zullen deze extra kosten worden doorberekend aan de Huurder. 

9. Algemeen

 9.1     Huurder is zelf aansprakelijk voor de afdracht van de muziekrechten van Buma en Sena. Zie mijnlicentie.nl. Scan Service Centrum Auteurs en Naburige rechten met telefoonnummer 023-7997999. Bij de aanvraag dient 400m2 opgegeven te worden voor eenmalig amusementsmuziek.

9.2     Iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Huurder duidelijk en vooraf te communiceren met “The Vibe Partycenter”. 

9.3     Van het logo van “The Vibe Partycenter” mag alleen gebruik worden gemaakt in samenspraak met, en na toestemming van “The Vibe Partycenter”. Verkeerd gebruik verleent “The Vibe Partycenter” het recht om maatregelen te treffen. 

9.4     Het aanbrengen van reclame etc. door Huurder op en rond het gebouw van “The Vibe Partycenter” is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van “The Vibe Partycenter” i.o.m. de welstandcommissie van de gemeente Almere. 

9.5     “The Vibe Partycenter” is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen. 

9.6     “The Vibe Partycenter” draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. “The Vibe Partycenter” behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat “The Vibe Partycenter” aansprakelijk is voor verlies of beschadiging. 

9.7     Kosten voor extra bewaking met betrekking tot ontvangst van bijzondere gasten (bijv. leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau etc.) en/of te verwachten acties/demonstraties in verband met de bijeenkomst of het evenement, alsmede dreigende overschrijding van het maximumaantal toegestane gasten in een ruimte, worden aan Huurder in rekening gebracht. 

9.8     Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van “The Vibe Partycenter” te dulden. “The Vibe Partycenter” zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door Huurder. 

9.9     Wanneer de terbeschikkingstelling van ruimten in “The Vibe Partycenter” niet mogelijk is als gevolg van een oorzaak buiten de schuld van “The Vibe Partycenter”, waaronder begrepen brand, oproer, werkstaking van het personeel van “The Vibe Partycenter”, instortingsgevaar, het in beslag nemen van “The Vibe Partycenter” of een gedeelte daarvan door de bevoegde autoriteiten, zal de overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende evenement door beide partijen als vervallen worden beschouwd, zonder dat de tussenkomst van de rechter daartoe is vereist en wordt, voor zover nodig, wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding. 

9.10   Huurder en “The Vibe Partycenter” zijn verplicht brand- en blusvoorzieningen en vluchtwegen in en om het gehuurde te allen tijde vrij te houden. 

9.11   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 

9.12   Huurder gaat akkoord met de camerabewaking van zichzelf en zijn gasten t.b.v. veiligheids- en diefstal aangelegenheden. 

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1   Alle geschillen tussen partijen die uit enige overeenkomst voortvloeien zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse Rechter te Midden-Nederland.

10.2   Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal “The Vibe Partycenter” nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige opstellen waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

10.3   Op alle overeenkomsten en offertes van “The Vibe Partycenter” is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.