Privacy Policy The Vibe Partycenter 

The Vibe Partycenter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze gegevens. 

The Vibe Partycenter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: iau://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten en plichten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken: Uw persoonsgegevens worden door The Vibe Partycenter verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: – Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening; Privacy policy The Vibe Partycenter 

– Voor de aflevering van goederen en diensten; – Om nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen te versturen; – Voor het afhandelen van de betaling; – Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; – Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact 

Bewaartermijn The Vibe Partycenter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijderd op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: – Voor- en Achternaam – termijn: 24 maanden – Adresgegevens- termijn: 24 maanden – Telefoonnummer – termijn: 12 maanden – E-mailadres – termijn: 24 maanden – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch- termijn: 12 maanden 

Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons verstrekt, delen wij niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is, het verstrekken van gegevens aan de politie, die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij Privacy policy The Vibe Partycenter 

ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. 

Rechten omtrent je gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij indien gewenst. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@the-vibe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek. 

Beveiliging The Vibe Partycenter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Privacy policy The Vibe Partycenter 

Vragen Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande 

Contactgegevens: Naam: A&H Beheer B.V. handelend onder de naam The Vibe Partycenter. Adres: Transistorstraat 60 1322 CG Almere Telefoonnummer: +316 50 500 700 E-mailadres: info@the-vibe.nl Website: https://www.the-vibe.nl/ KvK-nummer: 39097069